Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb hotelem Adamantino, Pozlovice

čl. I
Předmět všeobecných podmínek

1. ADAMANTIS GROUP, s.r.o., Novákových 59/4, 180 00 Praha 8, IČO: 04363469, zapsaná v OR u Mestského soudu v Praze, spis. značka 280709 C (dále jen Hotel) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, wellness procedury a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) Klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a Klientů.

2. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

čl. II
Objednávání služeb a uzavření smlouvy

1. Pobyt v Hotelu si Klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: recepce@adamantino.cz . Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán.

2. Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození a adresa trvalého bydliště,
 • telefon,
 • název pobytu a počet osob,
 • termín a délka pobytu,
 • kategorie ubytování

3. Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah ubytovacích, wellness a stravovacích služeb,
 • datum vystavení objednávky.

4. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.

5. Objednávka Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Hotelem, kterou vzniká mezi Klientem a Hotelem smluvní vztah o prodeji služeb.

6. Zasláním objednávky Hotelu Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Hotelu: www.adamantino.cz.

čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Hotelem. K čerpání služeb opravňuje Klienta potvrzení pobytu vystavené Hotelem.
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Hotelu známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Hotel zpracovával chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

2. Základní povinnosti Klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v den nástupu prokáže na recepci průkazem totožnosti, potvrzením objednávky Hotelem a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program a předpisy Hotelu,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, Hotelu, poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Hotelu nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

3. Povinnosti Hotelu:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Hotelu známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Klienta je Hotel povinen dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

čl. IV
Platební podmínky

1. Všechny ceny pobytů a služeb Hotelu jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

2. Úhradu objednaného pobytu provádí Klient formou 100% zálohy za jím objednané a Hotelem potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je Klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

3. Způsob úhrady:

 • bankovním převodem
 • v hotovosti
 • platebními kartami (MasterCard, VISA, Maestro, VISA Elektron)
 • bankovním převodem zaměstnavatele - FKSP
 • benefitními poukázkami či kartami Sodexo (Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass), UP CZ (eBenefity, Šek Dovolená, Unišek+, Unišek+ FKSP), Edenred (Edenred Multi, Edenred Holiday, Edenred Card), Benefit Plus, Benefity (Benefity.cz)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:  7779192/0800

4. Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Hotel od potvrzené objednávky odstoupit.

5. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci Hotelu, a to před poskytnutím první služby.

6. V den skončení pobytu Hotel vystaví Klientovi účet za čerpané služby, ve kterém taktéž Hotel zúčtuje uhrazenou zálohu, přičemž rozdíl je Klient povinen doplatit v hotovosti buď na recepci hotelu, nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

čl. V
Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Hotelu. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
 • od 29 dnů do 10 dnů před nástupem 20% z celkové ceny pobytu
 • od 09 dnů do 03 před dnem nástupu 40% z celkové ceny pobytu
 • od 03 dnů do nástupu 100% z celkové ceny pobytu

2. Hotel může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

3. V případě stornované objednávky provede Hotel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

4. Hotel může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění. 

čl. VI
Reklamace

1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Hotelu prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

2. V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

čl. VII
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Hotel má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Hotelu www.adamantino.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzením objednávky. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

3. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

4. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. března 2016 a ruší všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky.