Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb hotelem Adamantino, Pozlovice

čl. I
Předmět všeobecných podmínek

1. ADAMANTIS GROUP, s.r.o., Novákových 59/4, 180 00 Praha 8, IČO: 04363469, zapsaná v OR KS v Ostravě, spis. značka 63364 C (dále jen Hotel) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování, wellness procedury a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) Klientům, které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a Klientů.

2. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

čl. II
Objednávání služeb a uzavření smlouvy

1. Pobyt v Hotelu si Klient objedná písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: recepce@adamantino.cz . Po řádně vystavené a podané objednávce je klient svou objednávkou vázán.

2. Vystavená objednávka musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 • jméno a příjmení klienta,
 • datum narození a adresa trvalého bydliště,
 • telefon,
 • název pobytu a počet osob,
 • termín a délka pobytu,
 • kategorie ubytování

3. Dále objednávka musí obsahovat:

 • rozsah ubytovacích, wellness a stravovacích služeb,
 • datum vystavení objednávky.

4. Za smluvní vztah spoluúčastníků pobytu, uvedených v objednávce, odpovídá objednávající klient.

5. Objednávka Klienta je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Hotelem, kterou vzniká mezi Klientem a Hotelem smluvní vztah o prodeji služeb.

6. Zasláním objednávky Hotelu Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Hotelu: www.adamantino.cz.

čl. III
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Hotelem. K čerpání služeb opravňuje Klienta potvrzení pobytu vystavené Hotelem.
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Hotelu známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Hotel zpracovával chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

2. Základní povinnosti Klienta:

 • obstarat si všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas a na místo čerpání sjednaných služeb, přičemž se Klient v den nástupu prokáže na recepci průkazem totožnosti, potvrzením objednávky Hotelem a dokladem o zaplacení služeb,
 • dodržovat stanovený program a předpisy Hotelu,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, Hotelu, poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Hotelu nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

3. Povinnosti Hotelu:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Hotelu známy,
 • při zpracovávání osobních údajů Klienta je Hotel povinen dbát, aby klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

čl. IV
Platební podmínky

1. Všechny ceny pobytů a služeb Hotelu jsou uvedeny v nabídkových listech a v příslušných cenících a zahrnují služby v nich uvedené.

2. Úhradu objednaného pobytu provádí Klient formou 100% zálohy za jím objednané a Hotelem potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li v potvrzení objednávky stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je Klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.

3. Způsob úhrady:

 • bankovním převodem
 • v hotovosti
 • složenkou
 • platebními kartami (MasterCard, VISA, Maestro, VISA Elektron, JCB, Dinners Club Int.)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:  7779192/0800

4. Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Hotel od potvrzené objednávky odstoupit.

5. V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem, je možné po dohodě pobyt uhradit na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti). Úhrada pobytu musí být provedena na recepci Hotelu, a to před poskytnutím první služby.

6. V den skončení pobytu Hotel vystaví Klientovi účet za čerpané služby, ve kterém taktéž Hotel zúčtuje uhrazenou zálohu, přičemž rozdíl je Klient povinen doplatit v hotovosti buď na recepci hotelu, nejpozději v den skončení pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

čl. V
Odstoupení od smlouvy

1. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Hotelu. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

 • do 30 dnů před dnem nástupu bez odstupného
 • od 29 dnů do 10 dnů před nástupem 20% z celkové ceny pobytu
 • od 09 dnů do 03 před dnem nástupu 40% z celkové ceny pobytu
 • od 03 dnů do nástupu 100% z celkové ceny pobytu

2. Hotel může od vymáhání storno poplatku ustoupit, jestliže Klient nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatek se nehradí v těchto dohodnutých případech - úmrtí, nemoc klienta, živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

3. V případě stornované objednávky provede Hotel nejpozději do 21 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené zálohy Klientovi s odečtenými storno poplatku, pokud tento vznikne.

4. Hotel může odstoupit od potvrzené objednávky z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného pobytu a služeb), stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, a to bez nároku na další plnění. 

čl. VI
Reklamace

1. Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Hotelu prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.

2. V případě reklamace služeb je Klient povinen uplatnit své požadavky na nedostatky bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služby tak, aby mohly být odstraněny ihned na místě. Pokud toto není možné, bude sepsaná s Klientem písemná reklamace.

čl. VII
Závěrečná ustanovení

1. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními písemně uzavřené smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Hotel má právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, bude nová verze Všeobecných obchodních podmínek zveřejněna na webových stránkách Hotelu www.adamantino.cz a bude automaticky přiložena ke všem novým potvrzením objednávky. Nesouhlasí-li Klient se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb, má právo neprodleně od smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb souhlasí.

3. Pokud některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane z nějakého důvodu neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení. To neplatí, stanoví-li kogentní ustanovení občanského zákoníku něco jiného.

4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. března 2016 a ruší všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky.